top of page

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia naszych usług przed przystąpieniem do skorzystania z nich. 

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z oferty ,,Gabinet Laura".

§1

Klienci ,,Gabinetu Laura" są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty ,,Gabinetu Laura" oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§2

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej lub medycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny lub medyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu - zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego lub medycznego  (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu. 

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności ,,Gabinetu Laura" za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

§3

Osoby niepełnoletnie w wieku 16 -18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§4

Na terenie całego ,,Gabinetu Laura" obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren gabinetu.

§5

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie ulotkami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie. 

Karnety na zabiegi, pakiety Day Spa i bony upominkowe są ważne 3 miesiące zgodnie z promocją obowiązującą w momencie zakupu. Ważność karnetu zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia. Natomiast ważność karnetów zakupionych na portalach promocyjnych do terminu widniejącego na kuponie.

Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu w cenie 30 zł/ osoba na okres 3 miesięcy i  50 zł/ osoba na okres 6 miesięcy. 

W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numery: 

Lublin, ul. Niecała 12/11A Tel. 518 383 747

lub przez kontakt na stronie FB:

W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adresy podane powyżej. 

Nieskuteczne próby nie będą uznane.

§6

Jeżeli klientka/klient, którzy w przeszłości nie odwołali rezerwacji wizyty w ,,Gabinecie Laura" w terminie co najmniej 12 godzin przed zaplanowaną wizytą zechcą zarezerwować nowy termin wizyty w ,,Gabinecie Laura" - rezerwacja taka może być dokonana jedynie w przypadku wpłacenia z góry zadatku w wysokości połowy ceny rezerwowanego zabiegu gotówką lub przelewem natychmiastowym na konto: 13 1240 1503 11110010 6872 2989

przypadku niezgłoszenia się klienta w ustalonym terminie rezerwacji zadatek ulega przepadkowi na rzecz ,,Gabinetu Laura" (Art. 394 Kodeksu Cywilnego).

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie nie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

§7

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie w wersji papierowej. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.

Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w gabinecie kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki, chyba że była to płatność na portalu promocyjnym, wtedy płatność uzyskuje się w formie przelewu na konto przez owy portal promocyjny.

§8

Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego  obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  • Klinika zdrowia i urody ,,Gabinet La
bottom of page